U bent hier
Vernieuwde werking diensten en werkgroepen

Onze hulpverleningszone is een organisatie in transitie en dus verandert er al eens wat. Zo is net het organigram aangepast: elke sector telt nu een officier verantwoordelijk voor Logistiek, Preventie en VTO (vorming, training en opleiding). Daarnaast maken de drie sectorcommandanten vanaf nu ook deel uit van de technische commissie. Inspraak via de werkgroepen blijft voorop staan, onderofficieren behouden hun coördinerende rol.

Door deze reorganisatie telt elke sector nu een officier verantwoordelijk voor Logistiek, voor Preventie en voor VTO (vorming, training en opleiding). Zij vallen onder de functionele leiding van hun sectorcommandant, maar vakinhoudelijk werken zij elk onder leiding van hun respectievelijke diensthoofd Logistiek, Preventie of VTO.

Bijvoorbeeld

Om een concreet voorbeeld te geven: De dienst Logistiek staat onder leiding van kapitein Tom Timmermans. Nieuw is dat kapitein Bert Thys in sector Centrum de officier Logistiek wordt. In sector West is dat kapitein Wouter Vliegen en in sector Zuid is dat kapitein Martijn Stassen.

Organigram Diensten

Rol voor onderofficieren

De diensthoofden bepalen het beleid voor hun dienst, in samenspraak met de andere leden van de Technische Commissie. De sectorcommandanten zorgen dat de gemaakte afspraken opgevolgd worden. Daarnaast hebben de sectorcommandanten ook nog altijd een operationele verantwoordelijkheid. Het zijn wel de onderofficieren die de concrete uitvoering van de taken – hoofdzakelijk binnen VTO en Logistiek – in goede banen leiden. Zij hebben een coördinerende rol en zorgen samen met de brandweermannen voor de concrete uitvoering van de taken.

Uniforme uitvoering

Om tot een eenvormige uitvoering van onze hulpverlening in alle posten te komen, zijn werkgroepen opgericht. Hierin zetelen brandweermannen, onderofficieren en officieren samen om te komen tot een uniforme uitvoering van onze taken. Ook de werking van die werkgroepen (WG) is licht gewijzigd. Voor elke WG of specialiteit is nu een officier of onderofficier aangeduid.

Aanpassing werkgroepen

De officieren of onderofficierenkrijgen de algemene leiding van hun werkgroep, zij werken overkoepelend en focussen op het beleidsmatige werk en de langetermijnplanning. Bijvoorbeeld: Binnen hun vakdomein kijken ze naar de toekomst en plannen ze onder andere opleidingen 5 jaar vooruit. Welke mensen in een bepaalde specialiteit gaan binnen dit en 5 jaar met pensioen? Hoeveel collega’s moeten we dan klaarstomen om de uitstromers te vervangen?

Inspraak

Elke werkgroep bestaat uit een aantal leden die samen met de WG-verantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het meerjarenbeleid van hun werkgroep. Voorbeelden van werkzaamheden die een werkgroep uitvoert zijn onder andere: het uitwerken van procedures, het testen van nieuw materiaal, … De leden zijn hier in de praktijk het meeste mee bezig en die praktijkervaring levert heel wat kennis op. Inspraak van de leden blijft dus erg belangrijk.

Organigram ZWL Technische Commissie en Werkgroepen

Voorstellen lanceren

De praktische uitwerking en input moet van alle leden van de werkgroep komen. Samen zorgen de leden voor een meer concrete invulling van het uitgezette beleid, kunnen ze nieuwe technieken introduceren en voorstellen lanceren.Het beleidsmatige aspect (zoals overleg met de verschillende diensten, opmaken van budgetten,…) ligt dan weer bij de verantwoordelijke officier. Maar met de opmaak van het volgende meerjarenbeleidsplan (2020-2025) kun je als lid van een werkgroep heel wat suggesties doen, zodat je ook een impact hebt op het zonale beleid.

Nieuwe aanspreekpunten

Samengevat krijgt dus elke dienst in elke sector een verantwoordelijke officier of onderofficier toegewezen en is er aan elke officier een werkgroep of specialiteit toegewezen. Dat betekent voor een aantal diensten, onderwerpen of werkgroepen dat er nieuwe aanspreekpunten zijn. Een overzicht van de werkgroepen en de aanspreekpunten vind je hier terug.

Vanuit het werkveld

De sectorcommandanten opereren als procesbewaker van de gemaakte afspraken en zorgen dat de doorstroming van informatie van boven naar onder en van onder naar boven vlot verloopt. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat het zonale beleid van een dienst gebaseerd is op de input uit het werkveld, vanuit de verschillende posten, waarbij ze rekening houden met soms heel uiteenlopende noden.

Impact

Niet alleen via de werkgroepen maar ook via de adviesraden kun je impact en inspraak hebben, net zoals via de vakbondsorganisaties. Op federaal niveau zit het wetsvoorstel in verband met het bureau voor vrijwilligers in een eindfase. In de nabije toekomst zullen we dit implementeren in onze eigen organisatie.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane