U bent hier
Onze missie & visie

Onze missie is om aan de meer dan 392.000 inwoners van onze hulpverleningszone de best mogelijke brandweerzorg te verlenen, in de meest brede betekenis van het woord. We bieden zorg op maat aan, waarbij de goede kwaliteit van de geboden zorg centraal staat. 

Om die kwalitatieve zorg op maat te kunnen verlenen, behouden we wat goed is, verbeteren we waar nodig en staat een goede opleiding centraal. We werken maximaal samen met andere partners en benutten onze schaalvoordelen.

De basis voor de oprichting van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ligt in de Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007. In deze wet worden onder andere het takenpakket, de grenzen van de zone, de verantwoordelijkheden en de gezagsverhoudingen geregeld.

Onze missie

"De best mogelijke brandweerzorg verlenen"

De missie van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg is om aan de  ruim 392.000 inwoners binnen het verzorgingsgebied de best mogelijke brandweerzorg te verlenen, en dit in de meest brede betekenis.

Het verzorgingsgebied in de meest brede betekenis houdt niet alleen de inwoners van de 19 gemeenten van onze zone in, maar ook diegenen waaraan we in het kader van de snelste adequate hulp bijstand verlenen.

Met brandweerzorg "in de meest brede zin" bedoelen we het ganse pakket van diensten die momenteel de opdracht van de brandweer uitmaakt, inclusief het grootste deel van de dringende geneeskundige hulpverlening binnen onze zone. Het ganse pakket omvat daarbij niet alleen de “warme” kant, zijnde de interventies, maar ook alle taken qua preventie, nood- en interventieplanning en coördinatie.

De “best mogelijke” refereert naar de beste kwaliteit van dienstverlening die we nastreven binnen de grenzen van onze technische, personele en financiële mogelijkheden.

Onze kernbegrippen voor de zonale brandweer zijn:

  • Slagvaardige organisatie
  • Behouden wat goed is, verbeteren waar nodig
  • Benutten schaalvoordelen
  • Lokale gebondenheid
  • Samenwerken met partners en omgeving

Onze visie

Zorg op maat

Onze hulpverleningszone is zeer divers en bevat bijna alle mogelijke risico’s. Vandaar dat een zorg op maat noodzakelijk is en we de posten moeten dimensioneren op basis van de omgeving, niet enkel qua slagkracht, capaciteit en middelen, maar ook naar specialisaties.

De kwaliteit staat centraal

De burger is vandaag globaal genomen tevreden van de werking van de brandweer. Die kwaliteit van de dienstverlening en onze betrouwbaarheid willen we behouden. Waar nodig zullen we bijsturen om het gewenste niveau te bereiken. Samenwerking over de zonegrenzen heen is vanzelfsprekend waar dit een meerwaarde heeft.

De focus in de eerstkomende jaren zal liggen op het vormen van één brandweer Zuid-West Limburg. Een korps dat kwalitatief goede brandweerzorg levert met optimale benutting van elkaars mogelijkheden en krachten.

Behouden wat goed is, verbeteren waar nodig

Als hulpverleningszone zullen we voor onze diensten een aantal normen vastleggen. Het uitgangspunt hierbij is dat de huidige dienstverlening de ondergrens van de normen moet vormen. Waar dat noodzakelijk is moeten we zoeken naar verbetering. De beschikbare middelen zullen hierin één van de in overweging te nemen factoren zijn.

Het doel van de brandweerzorg mogen we niet uit het oog verliezen. De burgers en bedrijven een (brand)veilige omgeving bezorgen. Dit blijft onze prioriteit, ook in tijden van organisatieverandering en transitie. Het in de verschillende wetten vastgelegde niveau is vanzelfsprekend ook voor zone Zuid-West Limburg de ondergrens. De zoneraad zal voor de diverse producten of vormen van dienstverlening een aantal normen vaststellen om zo de na te streven kwaliteit van de dienstverlening vast te kunnen leggen. Op basis van deze normen zullen de prestaties van de brandweer geëvalueerd worden en zal waar nodig bijsturing van het beleid plaatsvinden.

Maximale samenwerking met andere partners

We streven naar een maximale samenwerking met andere partners. Hierbij denken we uiteraard in eerste instantie aan de andere Limburgse zones waarmee vandaag al een zeer goede samenwerking bestaat. Maar we moeten ook verder durven kijken, ook buiten de brandweer.

Benutten van de schaalvoordelen

Waar mogelijk moeten we de schaalvoordelen van onze zonevorming benutten. Elke “winst” die we hier uit kunnen halen, zullen we gebruiken om waar mogelijk de werking te optimaliseren. Daarbij denken we ook aan samenwerking met andere zones om zo enerzijds tot kostenreductie en anderzijds tot kwaliteitsverbetering te komen.

Opleiding staat centraal

De opleiding van de leden van de hulpverleningszone is van primordiaal belang. Enerzijds om de nodige competenties te verwerven en te onderhouden om aan de uitdagingen het hoofd te bieden en de interventies op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. Anderzijds is dit de belangrijkste hefboom om alle posten met dezelfde procedures, methodes en technieken te laten werken en de integratie te vergemakkelijken.

Binnen de hulpverleningszone Zuid-West Limburg zijn operationele medewerkers in dienst met verschillende vormen van statuten maar allen met dezelfde opleiding, vaardigheden en dezelfde passie. De organisatie zal deze waarderen en beoordelen op basis van hun inzet en vakmanschap. De aard van het dienstverband is daarbij niet relevant.

Onze waarden

Lokaal gebonden

De brandweer heeft door zijn aard en werking een sterke lokale verbondenheid tot gevolg, zowel voor de medewerkers, de burgers, als het beleid. In de vorming van de hulpverleningszone moeten we dit trachten te behouden, want deze lokale verbondenheid zorgt voor een grote dynamiek, een hoge motivatie van de brandweermensen en een lage drempel bij de burgers.

Betrouwbaar

De brandweer is één van de laatste “overheidsdiensten” die over een hoge graad van vertrouwen beschikt bij de bevolking. We moeten er alles aan doen om dit zo te houden en dat kunnen we alleen door voor al onze partners een betrouwbare organisatie te zijn.

Bereikbaar

De zone als geheel, maar ook de leiding ervan moet eenvoudig bereikbaar en gemakkelijk te benaderen zijn voor zijn “klanten” en het beleid. Maar ook voor de medewerkers die nu een relatief korte lijn hebben naar hun korpsleiding moet deze eenvoudig te benaderen blijven via duidelijke aanspreekpunten in elke post.

Gemotiveerd

De brandweermensen zijn vandaag gemotiveerd en stralen dit ook uit. We moeten deze motivatie cultiveren, ondanks de grote verschillen in de organisatie. Dit kunnen we alleen bereiken als we binnen de organisatie als vrijwilligers en beroeps blijven samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, in een vlakke structuur als het kan, maar in een hiërarchische als het moet.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane