U bent hier
Unieke samenwerking tussen onze zone en die van Hesbaye

We werken al langer samen met de zone de secours Hesbaye voor interventies in het zuiden van onze provincie en net over de taalgrens, maar sinds 9 december '21 heeft dat samenwerkingsakkoord een officieel tintje dankzij de ondertekening door onze voorzitters Steven Vandeput en Manu Douette. Burgers aan beide zijden van de taalgrens mogen gerust zijn. Wij staan paraat!

De Waalse ‘zone de secours’ Hesbaye en de Vlaamse hulpverleningszone Zuid-West Limburg starten als eerste zones in België met een unieke samenwerking over de taalgrens heen. “Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we in onze grensgemeenten de snelste adequate hulp in stand houden en tegelijkertijd de dubbele uitruk vanuit beide zones vermijden,” leggen de voorzitters van beide hulpverleningszones, de burgemeesters Steven Vandeput en Emmanuel Douette uit.

De snelste brandweerpost komt ter plaatse

De ondertekening van de samenwerking vond plaats op donderdag 9 december ’21 in het stadhuis van Hannuit, net over de taalgrens, in de aanwezigheid van de voorzitters van beide hulpverleningszones – burgemeester van Hasselt, de heer Steven Vandeput, en burgemeester van Hannuit, de heer Emmanuel Douette - en de zonecommandanten van beide zones, Bert Swijsen en Marc Duvivier.

Aan de basis van deze samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Hesbaye liggen een aantal redenen:

  1. We willen het principe van de snelste adequate hulp* in stand houden. Dat wil zeggen dat we de snelste post ter plaatse sturen
  2. Tegelijk willen we de dubbele uitruk** vanuit beide zones vermijden voor interventies waar dat niet zinvol is
  3. Daarnaast moeten we er voor zorgen dat de bevoegde zone wel in kennis gesteld wordt van de interventie
  4. Het faciliteren van een goede communicatie tussen de uitgestuurde hulpdiensten en de slachtoffers
  5. Het maken van goede afspraken voor zonegrensoverschrijdende wederzijdse ondersteuning

Eerste formele akkoord tussen een Vlaamse en Waalse hulpverleningszone

De twee zonecommandanten werkten daarop een voorstel tot samenwerkingsovereenkomst uit, dat vlot goedgekeurd werd door beide zoneraden, op voordracht van de voorzitters.

Onze samenwerkingsovereenkomst is het eerste formele akkoord tussen een Vlaamse en Waalse hulpverleningszone in België.

Het akkoord omvat het volgende:

 • Verlenen van de snelste adequate hulp in beide zones
 • Het maximaal vermijden van de dubbele uitruk in beide zones om de beschikbare middelen optimaal te benutten
 • Het verlenen van de bijstand gebeurt met ‘gesloten beurs’
 • Afspraken tussen beide zones over de uitgestuurde middelen bij interventies
 • Afspraken over communicatie tussen beide zones in het kader van interventies
 • Gezamenlijk oefenen om de gemaakte afspraken te trainen en elkaars werking en middelen beter te leren kennen
 • Wederzijdse ondersteuning met alle mogelijke middelen bij interventies, ook buiten het kader van snelste adequate hulp.

Deze overeenkomst komt de hulpverlening voor alle inwoners in de grensgemeenten van onze beide zones ten goede. De inspanning voor deze overeenkomst is trouwens ook evenwichtig verdeeld over beide zones.

Toelichting:

*Snelste Adequate Hulp of SAH:

In de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid wordt het begrip SAH ingevoerd. Dit begrip omvat 2 delen:

A: snelste
Dit houdt in dat we als hulpverleningszone altijd de snelste hulp ter plaatse sturen. Met andere woorden: de brandweerpost die het snelst op de plaats van het incident aanwezig kan zijn, wordt door het hulpcentrum 112 opgeroepen. Dit staat los van alle grenzen van bestuurlijke entiteiten zoals gemeente-, provincie- of taalgrens.

Bijvoorbeeld: bij een brand in een gebouw in het zuidelijk gedeelte van de gemeente Heers, zal de zone Hesbaye gevraagd worden hulp te bieden vanuit de post Borgworm (Waremme) die daar het snelst ter plaatse kan zijn.

B: adequate
Dit houdt in dat de wetgever kwaliteitseisen stelt aan de hulp die verleend wordt. Deze eisen zijn vervat in het KB minimale middelen, waarbij voor elk type van interventie beschreven wordt welke middelen (voertuigen) er gestuurd moeten worden, en welke de minimale bezetting van die voertuigen moet zijn. Met bezetting wordt zowel verwezen naar het aantal hulpverleners, maar ook naar hun opleiding en kwalificaties.

Zo zal naar een brand gebouw minstens een autopomp (basisvoertuig brand) met 1 chauffeur, 1 bevelvoerder en 4 brandweerman-ademluchtdragers, een autoladder met 1 chauffeur en 1 brandweerman en een commandowagen met 1 officier ter plaatse gestuurd moeten worden.

**Dubbele uitruk

Bij de invoering van de snelste adequate hulp werd er als overgangsmaatregel, met het oog op het garanderen van de veiligheid, dubbel uitgerukt. Dit wil zeggen dat zowel de snelste brandweerdienst als de brandweerdienst die voor de betreffende gemeente bevoegd was, werden gealarmeerd door het hulpcentrum 112.

Aangezien hierdoor de middelen niet optimaal werden ingezet, kwamen de brandweerdiensten overeen om deze dubbele uitruk na een overgangsperiode te beperken. Want door bijvoorbeeld het dubbele van de middelen uit te sturen naar een interventie in plaats A, zijn er misschien niet meer voldoende middelen voor een interventie in plaats B, waardoor de hulp van verder moet komen, wat net het tegenovergestelde van het SAH-principe is.

Deze dubbele uitruk wordt in de provincie Limburg sinds 2011 beperkt door afspraken tussen de verschillende brandweerdiensten (nu zones). In deze afspraak wordt per type van interventie beschreven welke middelen zowel de snelste post als de “bevoegde” post ter plaatse sturen. Zo zal voor interventies waarbij de hulp geleverd kan worden door 1 autopomp (op basis van het KB minimale middelen en de opgedane ervaring), enkel nog de snelste post gealarmeerd worden. Voor andere interventies - waarbij het mogelijk is dat de basisuitruk (zoals vermeld in het KB minimale middelen) niet altijd voldoende is voor een vlotte interventie met afdoende veiligheid voor de burgers en de hulpdiensten - worden mogelijk wel nog middelen gestuurd van zowel de snelste als de bevoegde post.

In het voorbeeld van de brand in Heers wordt hierbij als extra middel nog een autopomp gestuurd vanuit de zone Zuid-West Limburg (zie SAH).

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane