Wat is de zoneraad

De zoneraad bestuurt de hulpverleningszone en wordt gevormd door de burgemeesters van de 19 gemeenten in onze zone. Aan het hoofd van de zoneraad staat de voorzitter, bijgestaan door een zonesecretaris. De zonecommandant, die instaat voor de dagelijkse werking van de zone, heeft in de zoneraad een adviserende rol.

De zoneraad kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een zonecollege, dat bestaat uit een aantal burgemeesters die verkozen zijn uit de raad.

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 19 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Ze keuren alle plannen goed en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone en waar het met de brandweer heen moet.

Taken van de zoneraad

De zoneraad vergadert elke maand en keurt tijdens de vergadering een lijst met voorstellen tot aankopen van brandweervoertuigen en brandweermateriaal, aanwervingen van brandweermannen en brandweeradministratie, interne maatregelen, ... goed.

 • De zoneraad bepaalt het beleid van de hulpverleningszone: waar moet de brandweerzone over een bepaalde tijd staan?
 • De zoneraad volgt de resultaten op en stuurt bij waar nodig
 • De zoneraad heeft een voorzitter en een secretaris.

Secretaris en zonecommandant

De secretaris van de zone wordt aangewezen door de zoneraad. Hij/zij is secretaris voor de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege (vergaderingen oproepen, notulen opstellen, …). De functie van zonesecretaris, die een uitvoerende functie is, is niet te vergelijken met de gemeentesecretaris die een managementfunctie heeft.

De zonecommandant zit eveneens in de zoneraad, maar hij is niet stemgerechtigd. De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad.

Vergaderingen zoneraad

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

 • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk
 • Het gesloten gedeelte is niet toegankelijk.
 • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.

Locatie en data zoneraad

De vergaderingen van de zoneraad vinden plaats in zaal Vuur, in de brandweerkazerne van post Hasselt en starten om 9:30 u.

 • Maandag 15 januari 2024
 • Maandag 19 februari 2024
 • Maandag 18 maart 2024
 • Maandag 6 mei 2024
 • Maandag 17 juni 2024
 • Maandag 2 september 2024
 • Maandag 7 oktober 2024
 • Maandag 18 november 2024
 • Maandag 16 december 2024
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane